Wspó³praca

Poszukujemy regionalnych przedstawicieli handlowych na terenie ca³ego kraju. Zainteresowane osoby (firmy) prosimy o kontakt listowny b±d¼ telefoniczny.

email: info@escape.com.pl
tel. (071) 342-15-95 (9:00-15:00)
fax (071) 341-11-60